Phrasis: Studies in Language and Literature

English description

Phrasis is a scholarly journal devoted to the study of Dutch, French, English, German, Spanish, Italian, Latin, (Ancient and New) Greek and the Scandinavian languages and literatures.

Phrasis appears bi-annually, with a theme issue on literary studies in the spring and a theme issue on linguistics in the fall.

  • Each spring issue provides a forum for literary research exposing and exploring the rich variety of literary traditions. Phrasis especially welcomes articles that involve methodologically and theoretically innovative research or reflect the historical development of and the multiplicity within literary practice. Phrasis is also interested in comparative literature. The editors hope to achieve these goals by focusing on a single theme each spring.

  • Each autumn issue is open to articles from the different linguistic disciplines and encourages in particular the debate between the divergent schools.

Phrasis accepts contributions from both synchronic and diachronic linguistics, on theoretical or empirical research, on one language or contrastive-typological research and on the linguistic system, language usage and the acquisition of language. Each issue concentrates on a specific theme, but (at least) one article will be devoted to contrastive linguistics.

In order to fuel the scholarly debate in all of the languages studied in Phrasis, the journal accepts contributions written in Dutch, French, English, German, Spanish, Italian and the Scandinavian languages.

Submissions will be reviewed by the editorial board and two anonymous specialists.

Advisory board

Neil Badmington (Cardiff), Jean-Pierre Bertrand (Liège), Lothar Bluhm (Oulu), Nicole Delbecque (Leuven), Klaus Fischer (London), Hub. Hermans (Groningen), Jane Moore (Cardiff), John R. Morgan (Swansea), Muriel Norde (Groningen), Damaris Nübling (Mainz), Michel Pierrard (Brussel), Harm Pinkster (Amsterdam), Marinus Burcht Pranger (Amsterdam), Arend Quak (Amsterdam), Margaret Rogers (Surrey), Johan Svedjedal (Uppsala), Thomas Vaessens (Amsterdam), Dirk Vanden Berghe (Brussel), Luuk Van Waes (Antwerpen), Richard J. Watts (Bern)

Editorial board

Benjamin Biebuyck, Sascha Bru, Joost Buysschaert, Patrick Collard, Timothy Colleman, Gunnar De Boel, Freddy Decreus, Luc De Grauwe, Marysa Demoor, Koen De Temmerman, Pascale Haderman, Godelieve Laureys, Torsten Leuschner, Jürgen Pieters, Eugeen Roegiest, Pierre Schoentjes, Yves T'Sjoen, Daan Vandenhaute, Mieke Van Herreweghe, Ellen Van Praet, Wim Verbaal, Sabine Verhulst, Klaas Willems

Contact Details

Phrasis. Studies in Language and Literature (previously Studia Germanica Gandensia, 1959-2004) is printed and distributed by Academia Press, Ghent. Articles can be submitted to

  • phrasis@academiapress.be
  • for literary studies: to Benjamin Biebuyck, Vakgroep Duits, Universiteit Gent, Blandijnberg 2, B-9000 Gent, benjamin.biebuyck@UGent.be;
  • for linguistics: to Mieke Van Herreweghe, Vakgroep Engels, Universiteit Gent, Rozier 44, B-9000 Gent.

Recent issues

"The Sublime Re-considered", Edited by Christophe Madelein & Jürgen Pieters. Phrasis. Studies in Language and Literature Vol. 46:1 (2005).

Literature and the Metonymics of Law = Phrasis. Studies in Language and Literature 47:1 (2006)

Nederlandse beschrijving

Phrasis is een wetenschappelijk tijdschrift dat zich toelegt op de studie van de Nederlandse, Franse, Engelse, Duitse, Spaanse, Italiaanse, Latijnse, (Oud- en Nieuw-) Griekse en Scandinavische talen en literaturen. Jaarlijks verschijnen een letterkundig (voorjaar) en een taalkundig nummer (najaar) rond een bepaald thema.

  • Het letterkundige nummer biedt een forum aan literatuurwetenschappelijk onderzoek dat de veelheid van literaire tradities voor het voetlicht haalt. Phrasis verwelkomt in hoofdzaak bijdragen die methodologische of theoretische vernieuwing doorvoeren en toetsen aan de literaire praktijk, in al haar historische vormen. Daarnaast heeft Phrasis oog voor comparatistisch onderzoek. Om dit programma kracht bij te zetten, concentreert elk voorjaarsnummer zich op een bepaald thema.

  • Het taalkundige nummer staat open voor artikelen uit verschillende taalkundige disciplines en moedigt in het bijzonder het debat aan tussen de uiteenlopende linguïstische strekkingen. Phrasis aanvaardt bijdragen uit zowel de synchrone als de diachrone taalkunde, over theoretisch of empirisch onderzoek, over onderzoek binnen één taal- of contrastief-typologisch onderzoek en over onderzoek gerelateerd aan het taalsysteem, aan taalgebruik of aan taalverwerving. Elk nummer wordt samengesteld rond een welbepaald thema. Daarnaast zal er telkens (minstens) één artikel gewijd worden aan contrastieve taalkunde.

De voorbije jaren publiceerde Phrasis, dat van 1959 tot 2004 onder de naam Studia Germanica Gandensia verscheen, artikels van onder meer letterkundigen als Wolfgang Iser, Pierre Macherey en Thomas Docherty en van taalkundigen als Klaus Fischer, Liliane Haegeman en Werner Thielemann.

Om het wetenschappelijke debat in alle onderzochte talen te ondersteunen, aanvaardt Phrasis bijdragen in het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans en in de Scandinavische talen. Ingezonden bijdragen worden onderworpen aan een beoordelingsprocedure door minstens twee externe deskundigen (blind and anonymous peer review).

Voorstellen voor themanummers en uitgeschreven bijdragen kunnen worden gezonden

  • naar phrasis@academiapress.be
  • of naar het redactie-adres letterkunde: Benjamin Biebuyck, Vakgroep Duits, Universiteit Gent, Blandijnberg 2, B-9000 Gent, benjamin.biebuyck@UGent.be;
  • of naar het redactie-adres taalkunde: Mieke Van Herreweghe, Vakgroep Engels, Universiteit Gent, Rozier 44, B-9000 Gent.

Bestellen/Ordering information

Phrasis wordt verdeeld door Academia Press. Een jaarabonnement kost EURO 11.15 (Europese Unie) of EURO 14.15 (buiten Europa) en kan worden besteld op het volgende adres: Phrasis, Academia Press, Eekhout 2, B-9000 Gent.