Informatie voor studiekiezers

Vaak gestelde vragen

 • Kiezen voor taal- en letterkunde of vertaler-tolk?
 • Wat is taalkunde? Wat is letterkunde?
 • Wat zijn de werkvormen?
 • Is voorkennis Duits vereist?
 • Hoe kan ik weten wat de opleiding mij te bieden heeft?

Kiezen voor taal- en letterkunde of vertaler-tolk?

Specifiek voor taal- en letterkunde:

- we gebruiken vooral werkvormen die gericht zijn op zelfstandig leren, op je vermogen om zelf complexe problemen te detecteren en op te lossen. Hiermee willen we onze studenten niet alleen een stevige onderzoeksattitude aanreiken, maar ook hun ondernemingszin en hun leiderschap aanscherpen. De werkvormen zijn: schrijfkliniek, position papers, zelfstandig schriftelijk werk met uitgebreide feedback; team-teaching; peer feedback
- we richten ons op de grondige studie van de Duitse taal en literatuur als communicatiemedium, met veel aandacht voor taalpraktijk (lezen, luisteren, spreken, schrijven), maar ook voor de (historische, sociale, culturele…) context. Zo leren we de taal niet alleen gebruiken, maar ook begrijpen (met oog voor de relatie tussen culturen, gender, jeugdtaal, gebarentalen, literatuur van minderheden, …)
- de opleiding is van oudsher een uitstekende aanloop naar het beroepsleven en biedt een grondige basis voor aanvullende opleidingen zoals meertalige bedrijfscommunicatie, journalistiek, onderwijs, cultuurmanagement, Europese studies, etc. De opleiding boort daarnaast ook nieuwe afstudeerprofielen aan zoals Digital Humanities, ...

Deze aanpak vertaalt zich in

- ca. 18u per week les, met ruimte voor zelfstudie en slechts 14 examens (gespreid over de twee semesters).
- een grote mate van internationalisering van het onderwijs: buitenlandse gastsprekers, schrijvers, Erasmus-uitwisseling, vrijwillige deelname aan workshops, summer schools, ...
- mogelijkheid tot stage binnen het afstudeerprofiel VML gericht op het culturele veld

Onderwijsconcept

U dacht dat studeren aan de universiteit een massabedoening was? U denkt bij universitair onderwijs spontaan aan:

 • overvolle auditoria
 • anonimiteit in de massa (de student als nummer)
 • onbereikbare of overbevraagde professoren?

Het kan ook anders.

De Afdeling Duits aan de Universiteit Gent gaat (als onderdeel van de Opleiding Taal- en Letterkunde: Twee Talen) prat op een systeem van

  • dialoog
  • intensieve begeleiding
  • teamteaching (begeleiding door meerdere docenten)
  • creatieve zelfwerkzaamheid.

Er wordt gewerkt met kleine groepen studenten. Dit zorgt ervoor dat ook iedereen (met mondelinge referaten, groepswerken, individuele Hausarbeit) daadwerkelijk aan het woord kan komen. Op die manier krijgt het aspect taalverwerving heel veel aanwdacht. Studenten krijgen gedetailleerde (mondelinge en schriftelijke) feedback bij de verschillende aspecten.

Een goed voorbeeld is het onderzoeksseminarie in Ba3. In het kader van dit seminarie begeleiden we het schrijven van de bachelorpaper door middel van

 • Mikroreferate (korte uiteenzettingen over de progressie van het schrijven)
 • de "Werkstatt" (ofte een schrijfkliniek, waarin teksten worden doorgenomen)
 • een systeem van "peer review" (feedback van andere studenten).

Via een uitgekiend rotatiesysteem komen de studenten in kleine groepjes van maximaal vier studenten in contact met meerdere docenten. Deze begeleiding is complementair aan de individuele begeleiding die buiten de lesuren door de promotor van de bachelorpaper wordt verstrekt. Op die manier ligt het slaagpercentage voor de bachelorpaper opgetrokken, en slagen de meeste studenten erin de bachelorpaper tijdens de eerste zittijd in te dienen. Het onderzoeksseminarie wordt na de beoordeling van de BA-paper afgerond met een feedback-gesprek. Daarin worden o.a. de verdere onderzoeksperspectieven voor de masterpaper besproken.

 • In een extern doorlichtingsrapport werd o.a. de scriptie-begeleiding binnen de afdeling Duits als zeer positief beoordeeld. Op geregelde tijdstippen worden "scriptievergaderingen" georganiseerd waarbij heuristische en methodologische problemen kunnen worden besproken en ervaringen tussen verschillende jaren uitgewisseld worden.

Duits kan je in het kader van de Bachelor in de Taal en Letterkunde: Twee Talen met een andere taal (Nederlands, Engels, Frans, Zweeds, Grieks, Italiaans of Spaans) combineren, of je kan als student van een andere Bachelor een minor Duits volgen.

Is voorkennis Duits vereist?

Het is een feit dat instromende studenten over zeer diverse instapniveaus, maar in het algemeen over steeds minder voorkennis Duits beschikken. Om die reden wordt in het eerste jaar ruimschoots aandacht besteed aan taalverwerving. Dit gebeurt o.a. via de volgende vakken.

  • Duitse taalvaardigheid I: taalverwerving (1ste semester)
   De basisgrammatica van het Duits. In hoorcolleges en praktische oefeningen wordt gewerkt aan syntaxis, woordenschat, uitspraak e.d.m.

 • Duitse taalkunde I (2de semester)
  Een initiatie in de taalkunde van het Duits en een verdieping van de inzichten in de structuur en werking van de Duitse taal aan de hand van een hoorcollege en praktische oefeningen.
 • Duitse taalvaardigheid I: literaire teksten (2de semester)
  Praktische oefeningen die voortbouwen op de taalverwerving en de studenten de gelegenheid bieden om via de analyse van literaire teksten hun mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid uit te bouwen.
 • In september organiseert de vakgroep Duits bovendien een (uiteraard niet verplichte) kostenloze voorbereidingscursus die ook toegankelijk is voor studenten die de minor Duits willen volgen. Hier krijg je de gelegenheid om je taalkennis op te frissen of bij te schaven, het personeel te leren kennen en kennis te maken met de doceerstijl en de lesinhouden.

Hoe kan ik weten wat de opleiding mij te bieden heeft: gebruik onze instaptest/"Schnuppertest" (ILIAS)

De opleiding Duits aan de Universiteit Gent is een wetenschappelijke opleiding op hoogstaand niveau, die naast een grondige kennis van de taal ook een brede culturele achtergrond en het ontwikkelen van probleemoplossend vermogen beoogt. Om te weten wat de opleiding precies omvat, kan je deelnemen aan onze voorbereidingscursus (in september) of gebruik maken van onze instaptest. Deze test ist niet bedoeld als "ingangsexamen", maar meer als een mogelijkheid om het aanbod te verkennen.