Algemene informatie

De afdeling Duits bestaat uit drie secties: Duitse taalkunde, Duitse letterkunde en Vakdidactiek Duits. Alle vleugels van de afdeling zijn op de eerste verdieping van de Blandijn gevestigd (zie ligging).

De afdeling Duits omvat twee onderzoeksgroepen:

  • de onderzoeksgroep Duitse letterkunde;
  • de onderzoeksgroep Duitse taalkunde;

De onderzoeksgroep Duitse taalkunde legt zich toe op twee domeinen, nl. historische en contrastief-typologische taalkunde met bijzondere aandacht voor het Duits, en psycho- en neurolinguïstiek van het Duits. Het eerste domein omvat onderzoek op het gebied van de lexicologie en etymologie, van de historische, functionele en contrastief-typologische taalkunde van het Duits en de Germaanse talen en van de vergelijkende studie van bijbelvertalingen. Kenmerkend is o.a. de "theodistische" invalshoek, waarbij de historische verhouding Duits/Nederlands onder de loep genomen wordt met het oog op convergente en divergente processen van grammaticalisatie, lexicalisatie, standaardisering enz. Een ander zwaartepunt binnen dit onderzoeksdomein ligt op het samenspel van syntaxis en vertoog, met o.a. een lopend doctoraatsproject over asyndetische onderschikking in het Duits en het Engels. Daarnaast komt ook onderzoek naar woordvorming en naar taal en taalwetenschap in hun historisch-politieke context aan bod. In het tweede onderzoeksdomein ligt de focus op de empirische psycho- en neurolinguïstische studie van de verwerving, beschadiging, verwerking en representatie van de flexiemorfologie van het Duits, Duitse syntactische structuren alsook van de wisselwerking tussen de fonologie en morfologie van het Duits. Een bijkomende onderzoeksfocus ligt op de rol van fonologische structuren in de ontwikkeling van de leesvaardigheid van Duitse kinderen. Leden van de onderzoeksgroep zijn intensief betrokken in internationale onderzoeksverbanden en werken o.m. samen met collega's aan de universiteiten van Mainz, Konstanz, Hamburg, Düsseldorf, Potsdam en Oxford, en met het Instituut voor Nederlandse Lexicologie in Leiden. De onderzoeksgroep publiceert vooral in het Duits en Engels.